தமிழ்நாடு மாநில ஹஜ் கமிட்டி மூலமாக கொள்ளுமேட்டிலிருந்து 2018 ஆம் ஆண்டு புனித ஹஜ் பயணம் செல்பவர்கள் விபரம் :-

தமிழ்நாடு மாநில ஹஜ் கமிட்டி மூலமாக கொள்ளுமேட்டிலிருந்து 2018 ஆம் ஆண்டு புனித ஹஜ் பயணம் செல்பவர்கள் விபரம் :- காயிதே மில்லத் தெரு 1 MY. முஹம்மது பாருக் 2. MF. ஹவுலத்துன்னிஸா பிஸ்மி தெரு 3. H. சிபகத்துல்லா 4. S. ஜன்னத்துல் முனவ்வரா பானு கடை தெரு 5. N. சபீகுர் ரஹ்மான் 6. S. சாலியாத்பேகம் இவர்களுக்காக துஆ செய்யவும்……

Read More