சமூக நீதி மாணவர் இயக்கம் சார்பாக கொள்ளுமேட்டில் இஃப்தார் நிகழ்ச்சி

தமுமுக மாணவர் பிரிவு
சமூக நீதி மாணவர் இயக்கம் சார்பாக கொள்ளுமேட்டில் இன்று இஃப்தார் நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது
அல் ஹம்துலில்லாஹ்.

Related posts

Leave a Comment